گیاه البرز
'گیاه البرز'

علف کش گالانت سوپر ( هالوکسی فوپ آر متیل استر )

علف کش گالانت سوپر

علف کش گالانت سوپر ( هالوکسی فوپ آر متیل استر ) علف کش گالانت سوپر | هالوکسی فوپ آر متیل استر آریا گالانت سوپرآریا 10.8 % مایع امولسیون شونده Haloxyfop – R Methyl Ester Aria 10.8% EC علف کش انتخابی و سیستمیک Systemic & Selective Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ هالوکسی …

توضیحات بیشتر »

علف کش کروز ( نیکوسولفورون ) | برترین انواع علف کش

گیاه البرز

علف کش کروز ( نیکوسولفورون ) علف کش کروز | نیکوسولفورون آریا کروز ( نیکوسولفورون ) آریا 4% روغن قابل انتشار Nicosulfuron Aria 4% OD علف کش سیستمیک و انتخابی Systemic & Selective Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ نیکوسولفورون علف کشی از گروه سولفونیل اوره بوده که بازدارنده سنتز اسیدهای آمینه …

توضیحات بیشتر »

علف کش سنکور ( متری بوزین ) | برترین علف کش های کشاورزی

گیاه البرز

علف کش سنکور ( متری بوزین ) علف کش سنکور | متری بوزین آریا متری بوزین آریا 70% پودر با قابلیت تر شوندگی Metribuzin Aria 70% WP علف کش سیستمیک و انتخابی Systemic & Selective Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ متری بوزین علف کشی از گروه تریازینون بوده و جذب از …

توضیحات بیشتر »

کنه کش آپولو ( کلوفنتزین ) | عرضه انواع کنه کش گیاه

کنه کش آپولو ( کلوفنتزین )

کنه کش آپولو ( کلوفنتزین ) کنه کش آپولو کلوفنتزین | آریا آپولو ( کلوفنتزین ) 50% سوسپانسیون Clofentezine 50% SC کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی Non-systemic Acaricide With Contact Action مدیریت کاربرد: ⦁ آپولو کنه کشی از گروه تترازین ها است و دارای دوام طولانی می باشد. …

توضیحات بیشتر »

کنه کش پروپال ( آزوسیکلوتین ) | عرضه انواع کنه کش کشاورزی

کنه کش پروپال ( آزوسیکلوتین )

کنه کش پروپال ( آزوسیکلوتین ) کنه کش پروپال | آزوسیکلوتین آریا پروپال آریا 25% پودر با قابلیت تر شوندگی Azocyclotin Aria 25% WP کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی Non-systemic Acaricide With Contact Action مدیریت کاربرد: ⦁ پروپال کنه کشی از گروه ارگانوتین می باشد و دارای اثر دوام …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش آلتو ( سایپروکونازول ) | عرضه انواع قارچ کش

قارچ کش آلتو ( سایپروکونازول )

قارچ کش آلتو ( سایپروکونازول ) قارچ کش آلتو ( سایپروکونازول ) آریا آلتو ( سایپروکونازول ) آریا 10% مایع قابل حل در آب Cyproconazole Aria 10% SL قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج و ریشه کن کننده Systemic Fungicide With Protective , Curative & Eradicative Action مدیریت …

توضیحات بیشتر »

حشره کش مالاتیون | انواع سموم مخصوص کشاورزی

پخش عمده مالاتیون

حشره کش مالاتیون مالاتیون آریا مالاتیون آریا 57% مایع امولسیون شونده Malathion Aria 57% EC حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی Non-systemic Insecticide/ Acaricide With Contact, Stomach & Respiratory Action مدیریت کاربرد: ⦁ مالاتیون حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد و …

توضیحات بیشتر »

حشره کش زولون ( فوزالون ) | عرضه انواع سموم کشاورزی

حشره کش زولون ( فوزالون )

حشره کش زولون ( فوزالون ) حشره کش زولون آریا زولون آریا 35% مایع امولسیون شونده Phosalone Aria 35% EC حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی Non-Systemic Insecticide/Acaricide With Contact & Stomach Action مدیریت کاربرد: ⦁ زولون حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می …

توضیحات بیشتر »